את מי תובעים על נפילה ברחוב?
עורך דין צבי זגלשטיין

עורך דין צבי זגלשטיין

את מי תובעים על נפילה ברחוב?

זה לא כל כך נעים ללכת ברחוב ולפתע למעוד וליפול. זה עוד לא יותר לא נעים אם כתוצאה מהנפילה נחבלת, ונגרמו לך נזקים שונים, שלא לדבר על המבוכה שחשים במקרים כאלו. וזה במיוחד לא נעים אם הנפילה ברחוב אירעה בגלל סתם סדק מיותר במדרכה שלא תוקן או בור בכביש שלא מולא וכוסה, או כל מפגע סביבתי אחר.  

הבשורות היותר טובות בהקשר זה הינן שלפחות ניתן להגיש תביעה במקרה כזה של נפילה ברחוב, וזאת כנגד העיריה, או כל רשות מוניציפאלית אחרת שהרחוב שבו אירעה הנפילה נמצא באזור השיפוט שלה ובתחום אחריותה.  

לכל עיריה יש חובת זהירות חוקית כלפי ציבור המשתמשים בכל השטחים הציבוריים שתחת אחריותה, באופן לפיו עליה לדאוג לתחזוקה מתמדת ותקינה של רחובות העיר, ולהסיר מהם מכשולים ומפגעים סביבתיים שעלולים לסכן את הציבור ו/או את רכושו. 

לפיכך, אם העיריה התרשלה והפרה את חובת הזהירות שמוטלת עליה, ולמשל, היא לא דאגה לתקן סדק שנוצר במדרכה או בור שנפער בכביש, וכתוצאה מכך הולך רגל שהלך ברחוב מעד ונפל בגללם, מחובתה לפצותו על כל הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה. עוד יודגש כי התובע פטור מהצורך להוכיח שהעירייה ידעה על המפגע שנוצר ברחוב לפני מועד הנפילה בגללו ברחוב.  

מהו המקור לחובת העיריה לשמור על תחזוקת הרחובות?

לפי הפסיקה, חובת הזהירות של העיריה לדאוג לתחזוקה מתמדת ותקינה של רחובות העיר, ולהסיר מהם   מכשולים ומפגעים סביבתיים שעלולים לסכן את הציבור ו/או את רכושו, נובעת מהוראות שונות של פקודת העיריות [נוסח חדש].

הוראות אלו כוללות בעיקרן הוראה כללית לגבי שמירת מצב העיר, והוראות ספציפיות לגבי שמירת מצב רחובותיה. 

ההוראה הכללית נמצאת בסעיף 249(29) לפקודת העיריות, שקובע שלעיריה יש סמכות "לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה, בריאות הציבור והבטחון בו …". 

ההוראות הספציפיות נמצאות בעיקרן בסעיפים הבאים: 

  1. סעיף 249(11) לפקודת העיריות מסמיך את העיריה "לסלול כל רחוב שאיננו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב כאמור." 
  2. סעיף 235(2) לפקודת העיריות קובע שהעיריה "תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט." 
  3. סעיף 235(3) לפקודת העיריות קובע שהעיריה "תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב."
  4. סעיף 235(5) לפקודת העיריות קובע שהעיריה "תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות."

לפיכך, אם העיריה התרשלה ולא דאגה לשמירת מצבו התקין של הרחוב כפי שהיא מצווה לעשות לפי הסעיפים הללו, וכתוצאה מכך הולך רגל נפל ברחוב ונגרמו לו נזקים עקב כך, אזי אותו רגל יהיה זכאי להגיש תביעה כנגד העיריה בגין הנזקים הללו.

מהו היקף חובת הזהירות של העיריה לגבי מניעת סיכונים ברחובות העיר?

בצד הקביעה לפיה לעיריה יש חובת זהירות לשמור על תקינות מצבם של רחובות העיר, הפסיקה גם תחמה והגבילה את היקף חובת הזהירות של העיריה כאשר מדובר במקרים שבהם תאונת הנפילה אירעה בגלל סיכון סביר או בגלל רשלנות תורמת של הנפגע עצמו, וזאת כפי שיוסבר להלן.  

אופן הגשת תביעה לקבלת פנסיית נכות

כידוע לכולנו, ניתן למצוא לא מעט מפגעים ברחובות הערים, לרבות סדקים זעירים או בליטות קטנות, וכדומה. 

על רקע זה מתעוררת השאלה האם העיריה אחראית לתקן ובאופן מיידי כל מפגע קטן שיש ברחובות העיר, או שמא המדובר לכאורה בדרישה מרחיקת לכת שאיננה ריאלית. 

ובכן, בית המשפט העליון קבע בע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש שיש להבדיל בין "סיכונים סבירים" לבין "סיכונים בלתי סבירים", באופן לפיו חובת הזהירות של העיריה חלה רק לגבי סיכונים בלתי סבירים בלבד. 

בית המשפט העליון הסביר שחיי היומיום שלנו עתירים בסיכונים סבירים ושגרתיים שעלולים להתממש מבלי שמי שאחראי להם ישא באחריות לכך, מאחר שמדובר בסיכונים שחיי חברה מתוקנים לוקחים את קיומם בחשבון כדי לאפשר את ניהול החיים באופן סדיר ושוטף.

עוד נקבע שהמדרכות והכבישים שנמצאים ברחובות העיר אינם יכולים להיות "משטח סטרילי", במובן זה שעלולים להיות בהם סדקים, שיפועים, בליטות, וכדומה, ולא ייתכן להטיל על העיריה את החובה לבדוק אותם כל הזמן, ולתקן כל סדק קטן שנוצר בהם. 

המשמעות היא שיש להבדיל בין מפגע קטן ושולי יחסית, שמהווה סיכון סביר וטבעי בחיי היומיום, ועל כן העיריה לא תישא באחריות לגביו, לבין מפגע רציני ובולט, שמהווה סיכון בלתי סביר בחיי היומיום, ועל העיריה תישא באחריות לגביו. 

השאלה האם מפגע כלשהו שבגללו אירעה הנפילה ברחוב הינו בגדר סיכון סביר או בלתי סביר תיקבע לפי נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה לגופו. 

רשלנות תורמת של הנפגע

מעבר לרשלנותה של העיריה עצמה במקרים שבהם הנפילה ברחוב אירעה בגלל מפגע סביבתי שהיא לא טרחה הסיר, בית המשפט מצא לנכון לעתים לייחס גם רשלנות תורמת לנפגע עצמו, במקרים שבהם הוא התרשל ולא טרח כלל להיזהר מהמפגע שהיה קיים ברחוב. 

כך, לדוגמא, אירע במקרה שנדון בתא (קריות) 46548-07-14‏ ‏ לאה סימפסון נ' עיריית חיפה. 

תיק זה עסק בהולכת רגל שנפלה על המדרכה ברחוב יוסף בחיפה בשל מפגע שהיה על המדרכה, וכתוצאה מכך נפגעה בפניה, שיניה, וידיה.

בית המשפט קבע בתחילה שהנפגעת זכאית לפיצויים בסך כולל של 135,000 ₪ בגין כל הנזקים שנגרמו לה עקב הנפילה. אולם, יחד עם זאת, הוא גם קבע שיש לייחס לנפגעת רשלנות תורמת משלה, בשיעור של 20%, וזאת  מאחר שהיא הלכה כשפניה קדימה, בראש מורם, ולא העיפה ולו מבט אחד על המדרכה כדי לבדוק האם יש בה מכשול כלשהו שעלול להפיל אותה. 

בהתאם לכך, ניכה בית המשפט 20% מהסך של 135,000 ₪, כך שבסופו של דבר הוא פסק שעל עירית חיפה לשלם לה פיצויים בסך של 108,000 ₪ בלבד.

איך מגישים תביעה כנגד העיריה בגין נפילה ברחוב?

כדי להגיש תביעה כנגד העיריה בגין נפילה ברחוב מומלץ להתייעץ עם עו"ד שמתמחה ומנוסה בתביעות נזיקין מסוג זה. 

נטל ההוכחה בתביעה זו מוטל על התובע, בהתאם לכלל שנוהג במשפט האזרחי לפיו "המוציא מחברו, עליו הראיה". 

כדי לעמוד בנטל זה, על התובע להוכיח שהנפילה שלו ברחוב אירעה בשל מפגע ברחוב שלא טופל ולא תוקן על ידי העיריה כנדרש, וכי כתוצאה מהנפילה נגרמו לו נזקים שונים, הן נזקי גוף והן נזקי רכוש, שבגינם הוא תובע את הפיצויים. 

כלומר, על התובע להוכיח לא רק את עצם התרחשות הנזקים כשלעצמם, אלא עליו גם להוכיח שהנזקים הללו נגרמו בגלל הנפילה ברחוב ולא בגלל סיבה אחרת (הוכחת הקשר הסיבתי). 

לפיכך, חשוב מאד שהתובע יקפיד לאסוף את כל חומר הראיות שנחוץ ורלוונטי להוכחת נסיבות נפילתו ברחוב והיקף הנזקים שנגרמו בגינה. 

לשם כך, חשוב לתעד ולצלם ככל הניתן את מקום הנפילה ברחוב, ובמיוחד את המפגע ברחוב שגרם לתאונה (הסדק, הבליטה, או הבור במדרכה או בכביש, וכיו"ב). 

ככל שהיו היו עדים לנפילה לרחוב, שיוכלו להגיע לבית המשפט ולהעיד גם הם על נסיבותיה, מומלץ לבקש מהם את פרטי הקשר האישיים שלהם. 

מומלץ גם לדווח לעירייה אודות המפגע ברחוב שגרם לנפילה, בכתב או בעל פה, ולתעד את הדיווח לעיריה. אפשר, למשל, לשלוח מייל לעיריה על הנפילה ברחוב וכמובן לשמור העתק ממנו ומתשובת העיריה (ככל שהייתה כזו), ו/או להתקשר למוקד 106 של העיריה וכמובן להקליט אותה. 

וכמובן, חשוב מאד לגשת לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך, ולשמור על כל המסמכים הרפואיים, ועל כל מסמך נוסף שיכול להוכיח את נסיבות התאונה והיקף הנזקים שנגרמו בגינה. 

התייעצו עם עורך דין

בכל שאלה והתייעצות, פנו אלינו עוד היום ועורך דין המתמחה בהגשת תביעות בגין נפילה במדרכה, ישוב אליכם בהקדם האפשרי.

ניתן לכתוב לנו בוואטסאפ, ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

תאונת עבודה - בפירוט:

אנו מזמינים אותך להתרשם מהתוכן באתר, מגוון מאמרים ופסקי דין בנושאים בהם עוסק המשרד.

אנו מקווים שתוכל להפיק תועל מהתוכן באתר, אולם יש להדגיש כי התוכן מתעדכן מעת לעת.

התוכן באתר אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי פרטני בשום צורה ואופן.

התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ בטלפון: 03-9444747 

ו/או השאר פרטיך באתר, לקביעת פגישת יעוץ 

 ללא עלות וללא כל התחייבות. 

שאלות נפוצות

משרדנו ייצג ומייצג אלפי לקוחות בתביעות מול המוסד לביטוח הלאומי וגורמים רלוונטיים נוספים למיצוי זכויותיהם של נפגעי תאונת עבודה.

משנת 2006 ועד היום, צברנו 

תאונות עבודה יכולות לטמון בתוכן נסיבות שונות, חלקן שגורות ונפוצות וחלקן מצריכות בדיקה קפדנית והתוויית אסטרטגיה משפטית נכונה.

אנו מטפלים בכל סוגי התביעות, החל ממקרים מוכרים כגון פציעת גב, ועד לאירועים מוחיים המוכרים כתאונת עבודה.

משרדנו יושב ברחוב המסגר 56, קומה 2.

ניתן לקבל ייעוץ טלפוני משפטי מקדים.

אופן הגשת תביעה לקבלת פנסיית נכות

לקבלת ייעוץ משפטי

חייגו עכשיו:

03-9444747

סיכום דבר: