תביעת נזקי גוף בגין תאונת דרכים
עורך דין צבי זגלשטיין

עורך דין צבי זגלשטיין

תביעת נזקי גוף בגין תאונת דרכים

מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו עקב התאונה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ("הפלת"ד").   

במאמר זה נסביר מהו חוק הפלת"ד, כנגד מי הנפגע צריך להגיש את תביעת הפיצויים שלו לפי חוק הפלת"ד, מהם נזקי הגוף שבגינם הוא יכול לתבוע פיצויים במסגרת תביעה זו, וכיצד מחשבים אותם.

תביעת נזקי גוף תאונות דרכים: מהו חוק הפלת"ד?

חוק הפלת"ד הינו חוק ייחודי, שמבוסס על עקרון האחריות המוחלטת, ומקנה את הזכות לקבלת פיצויים כמעט לכל מי שנפגע נזקי גוף בתאונת דרכים, וזאת ללא כל קשר לשאלה מי אחראי ואשם בגרימת התאונה, ואף אם הנפגע בכבודו ובעצמו הוא שגרם לתאונה. 

מי שאינו זכאי להגיש תביעה לפי חוק הפלת"ד, יצטרך להגיש את תביעת הפיצויים שלו לפי פקודת הנזיקין, ולהוכיח את אשמו של הנתבע לפי כללי הנזיקין הרגילים כדי לקבל ממנו פיצויים (אולם הוא גם יוכל לתבוע ממנו במקרה כזה גם פיצויים בגין נזקי הרכוש שנגרמו לו עקב התאונה, ולא רק נזקי גוף, כפי שניתן לפי חוק הפלת"ד). 

כדי לממן את הפיצויים שמשולמים לפי חוק הפלת"ד, הוטלה על כל נהג רכב מנועי החובה לבטח בביטוח חובה את כלי הרכב שלו, וזאת במסגרת פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970. בהתאם לכך, כל מי שנפגע בתאונת דרכים רשאי להגיש תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שמעורב בתאונה, וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן. 

במקביל, הוקם גם תאגיד קרנית, שנועד לשלם פיצויים במקרים שבהם לא ניתן להגיש תביעה לפי החוק כנגד חברת ביטוח. מדובר בעיקר במצבים בהם אין ביטוח חובה לכלי הרכב שמעורב בתאונה; או כאשר נהג הרכב שמעורב בתאונה אינו ידוע, כגון בתאונת פגע וברח; או כאשר חברת הביטוח של הרכב הפכה לחדלת פרעון. מימון תשלום הפיצויים שמשולמים על ידי תאגיד קרנית נעשה באמצעות העברת חלק מכספי הפרמיות של ביטוחי החובה שמשולמים לחברות הביטוח לתאגיד קרנית. 

לפיכך, כאשר מוגשת תביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד, אין צורך כלל להתעסק בשאלה מי גרם לתאונת הדרכים, אלא הדיון מתרכז בסוגיות אחרות, לרבות סוגיית נזקי הגוף שלטענת הנפגע נגרמו לו עקב התאונה. 

לשם הוכחת נזקי הגוף של הנפגע, על הנפגע מוטל הנטל להוכיח את עצם קיומם של נזקי הגוף שנטענים על ידו, את שיעורם, וכן את קיומו של קשר סיבתי בין הנזקים הללו לתאונת הדרכים (כלומר, עליו להוכיח שהנזקים הללו אכן נגרמו לו עקב תאונת הדרכים ולא עקב גורם אחר, כגון בעיות רפואיות שהיו לו עוד לפני התאונה). 

יחד עם זאת, הנפגע אינו צריך להגיש חוות דעת רפואית מטעמו לצורך הוכחת טענותיו הללו, וגם הנתבע אינו צריך להגיש חוות דעת רפואית סותרת מטעמו לצורך הפרכתן, מאחר שבית המשפט ממנה מומחה רפואי מטעמו לשם כך.

מי הנתבע בתביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד?

כדי לקבוע את מי תובעים בתביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד, יש לברר תחילה מי הוא הנפגע: נהג הרכב, נוסע ברכב, או הולך רגל מחוץ לרכב. 

כלומר, זהות הנתבע נקבעת לפי זהות התובע שנפגע, וזאת באופן הבא:

  • (א) הנפגע/תובע הוא נהג רכב. אם הנפגע הוא הנהג, עליו להגיש את התביעה נגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שלו, וזאת גם אם נהג רכב אחר שמעורב בתאונה הוא שאשם בגרימתה. לשם כך עליו כמובן להחזיק בפוליסת ביטוח חובה בתוקף. אם אין לו ביטוח כזה, יהיה עליו להגיש תביעת נזיקין רגילה כנגד נהג רכב אחר שלטענתו פגע בו, ככל שהיה כזה, ולהוכיח את אשמתו ואחריותו לגרימת התאונה לפי כללי הנזיקין הרגילים. 
  • (ב) הנפגע/תובע הוא נוסע ברכב. אם הנפגע הוא נוסע ברכב, עליו להגיש את התביעה נגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שבו הוא נסע, אף זאת גם אם התאונה נגרמה על ידי כלי רכב שהיה מעורב בתאונה. כאשר מדובר בתאונה שעירבה מספר כלי רכב שונים, אזי כל נוסע יגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שבו הוא נסע. אם לרכב שבו נסע הנפגע אין ביטוח חובה בתוקף, הנוסע יצטרך להגיש את תביעה כנגד תאגיד קרנית. 
  • (ג) הנפגע/תובע הוא הולך רגל. אם הנפגע הוא הולך רגל, עליו להגיש את התביעה נגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו. אם לרכב הפוגע אין ביטוח, או שהוא איננו ידוע, כמו בתאונת פגע וברח, הולך הרגל יצטרך להגיש את התביעה כנגד תאגיד קרנית. 

מהם נזקי הגוף שניתן לתבוע לפי חוק הפלת"ד?

ככלל, קיימים שני סוגים של נזקי גוף שניתן לתבוע בגינם פיצויים, לרבות לפי חוק הפלת"ד: נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים. 

נזקים ממוניים

הנזקים הממוניים הינם נזקים בגין הוצאות והפסדים כספיים שונים שנגרמו לנפגע עקב התאונה ואשר ניתן לחשבם באופן מתמטי, כגון הפסדי שכר, הפסדי פנסיה (כנגזרת של הפסדי השכר), הוצאות רפואיות שאינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי, הוצאות ניידות, הוצאות עזרת צד ג' וסיעוד, הוצאות התאמת הבית, וכיו"ב. 

חישוב הפיצויים בגין הנזקים הממוניים נעשה לעבר ולעתיד. החישוב לעבר הינו בגין הנזקים שכבר התרחשו בפועל, ממועד התאונה ועד למועד פסק הדין, ואילו החישוב לעתיד הינו בגין הנזקים שצפויים להתרחש בעתיד, וזאת מלאחר מועד מתן פסק הדין.

נוסחת חישוב הפיצויים בגין ראש הנזק של הפסדי השכר לעתיד לפי חוק הפלת"ד, מורכבת ממכפלת הנתונים הבאים:

  • בסיס השכר של הנפגע, מוגבל לשילוש השכר הממוצע במשק. נכון לשנת 2022 השכר הממוצע במשק הינו  10,428 ₪, ועל כן השילוש שלו שווה 31,284 ₪. 
  • גיל הנפגע, לצורך חישוב מספר החודשים שנותרו לו עד ליציאה לפנסיה. לשכירים: 67 לגברים, ו-62 בממוצע לנשים; לעצמאים – לפחות 70.
  • אחוזי הנכות התפקודית של הנפגע. הנכות התפקודית משקפת את היקף הפגיעה בכושר העבודה ורמת ההשתכרות של הנפגע עקב הנכות הרפואית שנגרמה לו עקב התאונה. שיעור אחוזי הנכות התפקודית נקבע על ידי בית המשפט לפי נסיבותיו האישיות של הנפגע, לרבות גיל הנפגע, מינו, מקצועו, השכלתו, היקף ההגבלות התפקודיות שלו עקב התאונה, מידת אפשרותו להמשיך ולעבוד במקצוע שלו, היקף השינויים בשכר שלו עקב הפגיעה התפקודית, ועוד. 

נזקים לא ממוניים

נזקים לא ממוניים הינם נזקים תחושתיים/רגשיים/נפשיים שנגרמו לנפגע עקב התאונה, כגון כאב וסבל, עוגמת נפש, אובדן הנאות החיים, ועוד, אשר מטבע הדברים לא ניתן לחשבם באופן מתמטי.

נוסחת חישוב הפיצויים בגין הנזקים הלא ממוניים לפי חוק הפלת"ד, מורכבת ממכפלת הנתונים הבאים:

  • גיל הנפגע. ככל שגיל עולה על 30, סכום הפיצוי ילך ויקטן.
  • מספר ימי האשפוז של הנפגע בבית החולים, עקב התאונה.
  • אחוזי הנכות הרפואית לצמיתות של הנפגע. הנכות הרפואית משקפת את היקף הפגיעה הרפואית שנגרמה לנפגע עקב התאונה. שיעור אחוזי הנכות הרפואית של הנפגע נקבע על ידי המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, וזאת לפי רשימת הליקויים שמופיעה בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. 

סכום הפיצויים בגין כאב וסבל לפי חוק הפלת"ד מוגבל לתקרת הסכום המירבי, שנכון לשנת 2022 עומדת על סך של 180,000 ₪.

אם לנפגע לא נקבעה נכות רפואית לצמיתות, הוא יקבל פיצוי בשיעור של עד 10% מהסכום המירבי. אם הנפגע חלילה נפטר עקב התאונה, יורשיו יקבלו 25% מסכום הפיצוי המירבי. 

התייעצו עם משרדנו

משרד עורכי דין צבי זגלשטיין מביא עמו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעי תאונות דרכים ומיצוי זכויותיהם.

בכל שאלה והתייעצות בנושא תביעת נזקי גוף תאונות דרכים, עם עורך דין תאונות דרכים לנזקי גוף מטעם משרדנו, ניתן להשאיר לנו פניה באתר, ליצור עמנו קשר טלפוני או לכתוב לנו בוואטסאפ.

לקבלת ייעוץ משפטי

חייגו עכשיו:

03-9444747

סיכום דבר: